Algemene voorwaarden

Renovare Praktijk voor Coaching en Mediation

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: Renovare Praktijk voor Coaching en Mediation, hierna te noemen Renovare, de gebruiker van de algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cuypersweg 4 te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 73187933; klant: de wederpartij in opdracht van wie Renovare werkzaamheden verricht dan wel met wie Renovare een overeenkomst aangaat; overeenkomst: de overeenkomst tussen Renovare en de klant.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Renovare en de klant voor alle werkzaamheden die Renovare uitvoert.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Renovare voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Renovare vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6 Renovare heeft het recht gedurende deze overeenkomst de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2.7 Indien Renovare niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Renovare het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van Renovare binden Renovare niet.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Renovare heeft aanvaard.
4.2 Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan alle partijen ter beschikking gesteld.
4.3 Renovare heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht niet te accepteren of een opdracht tussentijds te beëindigen, zonder dat een dergelijke weigering of beëindiging de klant het recht geeft op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Renovare zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze ut te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis betreft een inspanningsplicht en geen resultaatverplichting.
5.2 Renovare zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
5.3 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan Renovare door of vanwege de klant zijn toevertrouwd, wendt Renovare dezelfde zorg aan die dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
5.4 Renovare heeft het recht de overeenkomst (deels) door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant

6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Renovare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Alle extra kosten die Renovare moet maken omdat de benodigde gegevens niet tijdig en/of niet volledig worden aangeleverd, komen voor rekening van de klant.
6.2 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Renovare onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.3 De klant vrijwaart Renovare voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
6.4 De klant zal Renovare en de natuurlijke personen die werkzaam zijn bij Renovare niet als getuige oproepen in een eventuele gerechtelijke procedure.
6.5 De klant is gehouden Renovare onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 7 Prijzen en tarieven

7.1 Prijzen en tarieven staan vermeld met bijschrift of deze inclusief of exclusief BTW zijn.
7.2 Renovare heeft het recht haar prijzen of tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen of tarieven schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijziging, dan heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst tegen de dag waarop de nieuwe prijzen of tarieven in werking treden te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 14 dagen nadat de klant op de hoogte is gesteld van de wijziging.

Artikel 8 Wijziging factuuradres of verhuizing

8.1 Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaande zo tijdig mogelijk zijn nieuwe-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Renovare mede te delen.

Artikel 9 Afzeggen van een afspraak

9.1 De klant dient een met Renovare overeengekomen afspraak minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak af te zeggen. De klant dient een afspraak telefonisch of per e-mail af te zeggen. Wordt een afspraak door de klant minder dan 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd, dan wordt het uurtarief van Renovare maal het aantal uren die voor de afspraak gereserveerd zijn aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 10 Wijzigen van de overeenkomst

10.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Renovare de klant hierover, indien mogelijk, van te voren inlichten.

Artikel 11 Betaling

11.1 De klant dient de van Renovare ontvangen facturen te betalen binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders afgesproken. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
11.2 Renovare kan van de klant een aanbetaling verlangen. Indien de klant de aanbetaling of een tussentijds declaratie niet tijdig betaalt, dan heeft Renovare het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag voldaan is. Renovare is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting. In geval van opschorting blijft de verplichting tot betaling van kracht.
11.3 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 7 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 7 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 7 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
11.4 Rente bij zakelijke transacties: de verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119 en 120 lid 2 BW)
11.5 Rente bij transacties met consumenten: de verschuldigde rente bij transacties met consument-opdrachtgever is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW)
11.6 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties: wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 7 dagen heeft plaatsgevonden is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met minimum van 50,- euro. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd.
11.7 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten: wanneer betaling door consument-opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is consument-opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig het per 1 juli 2012 in werking getreden : Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. Consument-opdrachtgever wordt deze vergoeding eerst verschuldigd na het intreden van diens verzuim (artikel 6:81 BW), nadat consument-opdrachtgever vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder vermelding van de hoogte van de dan verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten zoals deze volgen uit het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

Artikel 12 Klachten

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan Renovare en in ieder geval binnen 8 dagen na dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Renovare in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
12.2 Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Renovare erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
12.3 Na het indienen van de klacht dient de klant Renovare de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
12.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Renovare slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 Ontbinding

13.1 Renovare is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
13.2 Voorts is Renovare bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langen kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 In geval van liquidatie van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Renovare vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verjaring

14.1 Renovare kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
14.2 Renovare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Renovare is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3 Renovare is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
14.4 Renovare is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.5 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van opdrachtnemer over de laatste drie maanden.
14.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijk voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Renovare of haar ondergeschikten.
14.7 Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Renovare. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvervolging.
14.8 Indien de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt of indien de klant onrechtmatig jegens Renovare handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Renovare daardoor lijdt.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Renovare is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening.
15.2 Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, stroomstoring, internetstoring, weersinvloeden, verlies van gegevens, oorlog, waterschade, ziekte en persoonlijke omstandigheden met inbegrip van familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Renovare de overeenkomst uitvoert, tekortkomingen in de nakoming van de door Renovare ingeschakelde derden.
15.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.4 Voor zover Renovare ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Renovare gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
16.2 Renovare verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
16.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Renovare gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Renovare zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Renovare niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

17.1 De klant vrijwaart Renovare voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
17.2 Tenzij Renovare en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Renovare volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materialen die Renovare aan de klant ter beschikking heeft gesteld.
17.3 Renovare verleent aan de klant het recht om ter beschikking gestelde materialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de klant ter beschikking zijn gesteld, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
17.4 Eventuele naamsvermeldingen, logo’s, e.d. op de ter beschikking gestelde materialen mogen door de klant niet aangepast of verwijderd worden.

Artikel 18 Overdracht

18.1 Renovare heeft het recht haar rechten en plichten jegens de klant over te dragen aan een derde. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op elke overeenkomst tussen Renovare en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant de Renovare worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Renovare gevestigd is.
Indien er sprake is van een consument als opdrachtgever dan kan er ook worden uitgeweken naar een ander arrondissement dan waar Renovare gevestigd is.